Kapat
Teklif Al 444 88 67
kariyer-logo-img İş başvurunuzu Kariyer hesabımız üzerinden yapabilirsiniz. BAŞVURU YAP

TÜRK NİPPON SİGORTA AŞ. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Türk Nippon Sigorta AŞ. (Türk Nippon Sigorta) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunda (KVKK) yer alan temel ilkelere, veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Kişisel verileri ihtiva eden başvurular, onay sahibinin talebine kadar şirket sisteminde onay sahibinin talebine kadar saklanmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren Türk Nippon Sigorta ailesi olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

a) Veri Sorumlusu

Şirketimiz Türk Nippon Sigorta, KVKK 3. Maddesinde tanımlı Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Şirketimizin insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi kapsamında işe alım mülakatları da dahil olmak üzere aday havuzu oluşturma faaliyetlerimizin yürütülebilmesi ile şirket içi ve çevresinde güvenliğin sağlanması gibi amaçlarla işlenmektedir.

Ayrıca Şirketimiz, KVKK'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen diğer amaçlarla ve bu veri işleme şartları ile sınırlı olmak kaydıyla da kişisel verilerinizi işleyebilmektedir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kamu kuruluşları ile resmi makamlarla paylaşılabilmektedir. Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVK Kanunu 'nun 8. ve 9. maddesinde yer alan düzenlemelere riayet edilmekte ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

d) Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz, fiziki ortamda, elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz işlenmesinde, KVKK'nun 5. ve 6. maddesinde yer alan hukuki sebeplere bağlılık gösterilmekte, kanunen gerekli durumlarda onayınıza başvurulmaktadır.

e) Veri Sahibinin Hakları

Veri sahibi olarak, Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK'nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Haklarınıza ve KVKK'nun uygulanmasına ilişkin diğer taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu 'nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz mümkündür. Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

TÜRK NİPPON'A KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerinizin, yukarıda bilginize sunulan Aydınlatma Metni ve KVKK' na uygun olarak; Şirketimizin insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; işe alım, mülakat, iş ilişkisi kurma ve aday havuzu oluşturma süreci ve işlemleri de dahil olmak üzere adli sicil kaydınız ve sağlık raporunuz vasıtasıyla ve diğer vasıtalarla elde edilmesi ile işlenmesini onaylıyor musunuz?