KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı R.G'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hususunda veri sorumlusu sıfatıyla Türk Nippon Sigorta A.Ş. olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince; kişisel verileriniz toplanmakta, işlenmekte, saklanmakta ve yurt içinde/yurt dışında gerekli kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri: Sigorta Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik kanallar veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye Sigorta Birliği, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (Tramer) ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen/diğer şirketimiz ürünlerini ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar: Sigorta Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere yurt içi ve yurt dışında çalıştığımız reasürans şirketleri, broker şirketler, acenteler, asistans şirketler, aktüerya şirketleri, danışmanlık aldığımız medikal şirketler, ekspertiz şirketleri, tedarikçi şirket ve firmalar, trafik müşavirliği şirketleri, anlaşmalı servisler, araştırma şirketleri, sağlık sigortası kapsamında hastaneler, sigorta şirketleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile sigortacılık faaliyetini yürütmek için çalıştığımız tüm şirket ve firmalar; Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye Sigorta Birliği, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (Tramer) gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı, yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurt içi / yurt dışı sigorta şirketleri ve diğer 3. kişilerdir. Özetle, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda kişisel verileriniz 3. kişilere açıklanabilecek / aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, acenteler, asistans şirketler, şirketimizin hizmet aldığı kuruluşlar ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. Kişisel verileriniz yasal mevzuat uyarınca saklanmasının zorunlu olduğu sürede saklanır.

Kanun’un 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, b) İşlenmişse bilgi talep etme, c) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, e) Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerin korunmasi kanunu gereğince yapılacak başvuruya ilişkin , form ve bilgilendirme için tıklayınız!

“Türk Nippon Sigorta ile Mini Onarım” Hizmetinin siz değerli müşterilerimize avantajı!...
Kasko poliçenizde "Türk Nippon Mini Onarım" hizmeti teminatınız var ise, hizmet limitleri kapsamına giren küçük ölçekli hasarlarınızın giderilmesi için, size en yakın AUTO KING Servis Merkezine, kasko poliçeniz ile birlikte, "Hasar Tespiti" yaptırmak

size
en yakın
acenteler

size
en yakın
anlaşmalı
sağlık
kurumları

sigortanızı
yenilemeyi
size biz
hatırlatalım.

TNS Asistans
444 8867

Trafik Sigortası
Teklifi Al


Bilgilendirme


Özel işlemler

Talep ve şikayetleriniz

 

Her Hakkı Türk Nippon Sigorta'ya aittir. © 2013